خبر های فوری:

چیزی پیدا نشد

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیر دیدن خواب مار بستگی به جزئیات و احساسات شما در خواب دارد که در چه موقعیتی قرار دارد و از نظر فرهنگ‌ها و معبران گوناگون، تعبیر خواب مار می‌تواند نشانه ترس، دشمن سرسخت،  تجدید، تغییر، جذب جنسی باشد. در اسلام دیدن خواب مار نشانه از یک خطر پنهانی و دشمن سرسخت را می‌دهد. در این مقاله قصد داریم خواب مار را از نظر معبران دانا برایتان بگوییم، با ما همراه باشید.

 

دیدن خواب مار از نظر قرآن

کلمه مار و اژدها در قرآن و در آیات ۱۰۶ سوره اعراف، ۲۰ سوره طه، ۳۱ سوره قصص، ۳۲ سوه شعراء و ۱۰ سوره نمل آمده است که قرآن دیدن خواب مار را به دشمن سرسخت و بدعت گرتعبیر کرده است.

صورت دوم از تعبیر خواب مار از نظر قرآن: اگر در خواب دیدید که مار به دور شما حلقه زده است نشانه بر این دارد که زکات مالتان را پرداخت نمی‌کنید و روز قیامت زنجیر بر گردن‌تان می‌شود.

 

دیدن خواب مار از نظر معبران دانا

امام صادق در رابطه با دیدن خواب مار اینگونه می‌گوید:

امام صادق درباره دیدن خواب مار ده تفسیر آورده است که بستگی به نوع خواب شما دارد، عبارتند از:

تفسیر اول: نشانه از بر یک دشمن پنهانی بر دور اطراف شما است.

تفسیر دوم: نشانه از یک زندگی لدذت بخش و عمر طولانی

تفسیر سوم: نشانه از تندرستی و سلامتی

تفسیر چهارم: اگر دیدید که به مار غلبه می‌کنید نشانه از رسیدن به مقام، مرتبت بالا و مالکیت است.

تفسیر پنجم: نشانه از رسیدن به قدرت، مقام و موفیقت در کاری است

تفسیر ششم: نشانه از ثروت و مال و اموال است

تفسیر هفتم: نشانه از یک زنگ خوش خط و خال که در اطراف شماست این زن می تواند همسر، دوست یا عضوی از خانواده شما باشد.

تفسیر هشتم: نشانه رسیدن به آرزو دلخواه و خواسته‌های قلبی شماست و همچنین می‌تواند بیانگر رسیدن به مرد و زن موردعلاقه‌اش باشد

تفسیر نهم: نشانه از فرزند پسر است

تفسیر دهم: نشانه از سختی، دشواری و پریشان حالی را می‌دهد.

 

حضرت یوسف  در رابطه با دیدن خواب مار اینگونه می‌گوید:

حضرت یوسف برای تعبیر خواب مار چهار تفسیر آورده است، عبارتند از:

تفسیر اول: اگر در خواب دیدید که مار شما را نیش می‌زند نشانه براین دارد که از طرف دشمنان و بدخواهان به شما آسیب و صدمه وارد می‌شود و از این بلایی که سر شما آورده‌اند خوشحال می‌شوند.

تفسیر دوم: اگر در خواب دیدید که ماری از شکم شما خارج می‌شوند یعنی شما صاحب فرزندی می‌شوید که با شما مخالفت و دشمنی می‌کند.

تفسیر سوم: اگر درخواب ماری غول پیکر و بزرگ دیدید نشان دهنده دشمنی بزرگ و خطرناک است.

تفسیر چهارم: اگر در خواب ماری کوچک دیدید نشان دهنده دشمنی ضعیف و کوچک است.

 

محمد ابن سیرین در رابطه با دیدن خواب مار اینگونه می‌گوید:

این معبر دانا تعبیر خواب مار را به دشمنی پنهان در دور و اطراف شما خبر می‌دهد که باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید.

 

جابر مغربی در رابطه با دیدن خواب مار اینگونه می‌گوید:

 • سوار شدن بر مار: اگر در خواب دیدید که سوار بر مار شدید و او رام شما شده است دشمنان شما تلیم می‌شوند و برای صلح و دوستی پیش شما می‌آیند.
 • بلعیدن مار: اگر در خواب دیدید که مار بزرگی شما را بلعید نشان دهنده این است که در برابر دشمنان شکست میخورید و به شما خسارت و صدمه وارد می‌کنند.
 • گرفتن مار: اگر در خواب ببینید که ماری را گرفتید و نمی‌تواند به شما آسیبی برساند نشان بر این دارد شما صاحب جایگاه و قدرت می‌شوید.

 

لوک اویتنهاو در رابطه با دیدن خواب مار اینگونه می‌گوید:

از نظر لوک اویتنهاو دیدن خواب به طور کلی نشانه از سختی و مشکلات است.

 • گرفتن مار: اگر درخواب دیدید که ماری را در دستان خود گرفته‌اید نشانه دهنده این است که در کاری تردید دارید و دو دل هستید که انجان دهید یا خیر
 • تبدیل شدن با مار: اگر در خواب دیدید که به مار تبدیل شدید تعبیرش این است که درجایی حضور پیدا می‌کنید که احترامی برای شما نمی‌گذارند.
 • نیش زدن مار: اگر مار در خواب شما را نیش زد نشان دهنده این است که بزای مدتی آرامش از خانواده و زندگی شما می‌رود و اتفاقات ناگواری می‌افتد.
 • حمله کردن مار: اگر در خواب دیدید که مار دنبال شماست و به شما حمله می‌کند بیاگر این است که شما از آینده ناامید شدید و فکر می‌کنید با مشکلات نمی‌توانید مقابله کنید.
 • کشتن مار: اگر در خواب دیدید که ماری را می‌کشید یعنی که شما در برابر دشمنان و بدخواهان پیروز خواهید شد.
 • کش و قوس دادن مار: تعبیر خواب ماری که خود را کش و قوس می‌دهد این است که خطری از سرتان رفع شده.

 

تعبیر خواب مار بر اساس رنگ

تعبیر خواب مار می‌تواند به رنگ آن بستگی داشته باشد.

 • تعبیر خواب مار قهوه‌ای: اگر در خواب مار قهوه‌ای دیدید تعبیرش این است که شما امسانی محتاط هستید و از دیگران مراقبت می‌کنید ولی اگر دیدید مار قهوه‌ای دور شما حلقه زده نشان دهنده مشکلات و سختی است.

تعبیر خواب مار قهوه‌ای

 • تعبیر خواب مار سفید: نشان دهنده این است که در آینده نه چندان دور دچار تغییر و تحول می‌شوید و آغازی تازه برای شماست.

تعبیر خواب مار سفید

 • تعبیر خواب مار زرد: دیدن خواب مار زرد نشانه بر این دارد که شما فردی قدرتمند هستید و کسی نمی‌تواند به شما ضرر و آسیبی برساند. و همچنین نشان دهنده دشمن بیمار و ضعیف است.

تعبیر مارد زرد

 • تعبیر خواب مار قرمز: تعبیر مار قرمز این است که شما در خطر هستید و شخصی نامناسب در زندگی شماست که ممکن است به شما ضرر برساند و خطرناک باشد و با مشکلاتی روبه رو خواهید شد.

تعبیر مار قرمز

 • تعبیر خواب مار سیاه: دیدن خواب مار سیاه ممکن است نشان دهنده دشمنان فراوان باشد که ممکن است سبب ناراحتی و مشکلاتی در زندگی‌تان رخ دهد.

اگر مار سیاه شما را در خواب نترساند احتیاط کنید زیرا خطری در کمین است.

 

تعبیر خواب مار سیاه

تعبیر خواب بر اساس موضوعات مختلف

 • تعبیر خواب ترسیدن از مار:اگر در خواب از مار ترسیدید یعنی که یک فرد سمی در زندگی شماست و شما ترس و نگرانی‌هایی در زندگی واقعی خود دارید.

 

 • تعبیر خواب مار در خانه:اگر دیدید ما در خانه شما است ناشنه بر این دارد دشمنان و افراد سمی به شما نزدیک شدند و قصد اذیت کردن شما را دارند

 

 • تعبیر خواب مار در آب: اگر ماری در آب دیدید، تفسیر این خواب به این صورت است که شما در اوج شادی و لذا دچار یک اندوه و گرفتاری می‌شوید.

 

 • تعبیر خواب تعقیب مار: اگر در خواب دیدید که ماری شما را تعقیب می‌کند یعنی که زنئگی شما نیاز به یک تغییر اساسی دارد.

 

 • تعبیر خواب مار مرده: اگر در خواب ماری دیدید که مرده است یعنی که بلا و خطری ا ز سر شما رفع شده است.

 

 • تعبیر خواب فرار کردن از مار: تعبیر فرار کردن از مار نشان می‌دهد دشمن شما بسیار ضعیف است و نمی‌تواند ضرری به شما برساند.

 

 • تعبیر خواب کشتن مار: اگر در خواب خود دیدید که ماری را کشتید تعبیر آن این است که دربرابر دشمنان و بدخواهان خود پیروز می‌شوید و هیچ خطری شما را تهدید نمی‌کند.

 

امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشد.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

جت جی پی تی (chat GPT) چیست؟

خواندن مطلب بعدی ←

تعبیر خواب گرگ

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوب ترین